Máy CNC điêu khắc đá 1 đầu khổ 9015

126,000,000 121,000,000

Số đầu khắc: 1

Khổ làm việc: 90 x 150 cm