Máy CNC điêu khắc đá 3217-4

310,000,000

Số đầu khắc: 4

Kích thước làm việc: 320 x 170cm