Máy CNC điêu khắc đá 3217- 2Z- 4

310,000,000 300,000,000

Số đầu khắc: 4

Kích thước làm việc: 320 x 170cm