Máy CNC điêu khắc đá 2225-2

240,000,000

Số đầu khắc: 2

Kích thước làm việc: 220 x 250cm