Máy CNC điêu khắc đá 1 đầu khổ 1212

150,000,000 145,000,000

Số đầu khắc: 1

Kích thước làm việc: 120 x 120 cm