Dao chuyên khắc tượng

60,000

Dao chuyên khắc tượng dùng để khắc tượng gỗ nét khắc đẹp hơn so với dùng dao khắc 3D